کود شیمیایی
م
کود سولفات آمونیوم
غشا
پتاسیم نیترات
سولفات روی
کود آهن
alfalfa-plant
کود سولفات آمونیوم
کود کامل ازت بالا
کود پتاسیم گیاهان آپارتمانی
سولفات پتاسیم چیست؟