۱۴۶۳۲۳
گچ کشاورزی
Fertilizing and maintenance of indoor flowers
ترکیبات کود ۱۰-۵۲-۱۰ و نحوه و میزان مصرف آن در گیاهان مختل
انواع روش های کود دهی
IMG_2328
IMG-20221120-WA0005
IMG-20221120-WA0005
IMG-20221120-WA0005
میکرولایز۱۱
Soil-salinity-farm