طریقه میکرولایز کردن محصول گوجه فرنگی

طریقه میکرولایز کردن محصول گوجه فرنگی

توصیه تغذیه ای گوجه فرنگی فضای باز      چکیده: در این مقاله محتوای نیتروژنی خاک، برگ و میوه گوجه ­فرنگی، پس از استفاده از کودهایNPK  مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در خاک چرنوزیوم با واکنش اسیدیته پایین و پتانسیل باروری طبیعی بالا، مناسب برای کشت سبزیجات انجام شد.

بیشتر بخوانید »
طریقه میکرولایز کردن محصول گوجه فرنگی

طریقه میکرولایز کردن محصول گوجه فرنگی

توصیه تغذیه ای گوجه فرنگی فضای باز      چکیده: در این مقاله محتوای نیتروژنی خاک، برگ و میوه گوجه ­فرنگی، پس از استفاده از کودهایNPK  مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در خاک چرنوزیوم با واکنش اسیدیته پایین و پتانسیل باروری طبیعی بالا، مناسب برای کشت سبزیجات انجام شد.

بیشتر بخوانید »