خانه » هورمون های گیاهی

هورمون های گیاهی

سالیسیلیک اسید

سالیسیلیک اسید یک ترکیب فنولی کوچک در گیاهان است که نقش های تنظیمی مهمی در فرآیندهای چندگانه فیزیولوژیکی دارد. سالیسیلیک اسید یک متابولیت ثانویه است… Read More »سالیسیلیک اسید