خانه » تاثیر کودهای ان پی کی(NPK) بر گیاهان

تاثیر کودهای ان پی کی(NPK) بر گیاهان

مقدمه

عوامل مختلفی در عملکرد گیاهان تاثیر دارد که از جمله این موارد غلظت عناصر غذایی و خصوصیات بافت خاک می­باشد و افزایش عملکرد گیاهان در شرایط مختلف کشت بطور زیادی تحت تاثیر سطوح عناصر غذایی در کوددهی است. مطالعه ای در سال 2004-2000 در بررسی تاثیر سطوح مختلف ان پی کی بر عملکرد دو گونه وحشی گل حسرت انجام گرفت که مشخص شد بهترین عملکرد درنسبت 75:10:75 ان پی کی(نیتروژن، فسفر و پتاس) بدست آمد.  اندازه سوخ در گیاهان سوخ دار که در تعداد، اندازه گل و زمان گلدهی تاثیر دارد بشدت تحت تاثیر تغذیه خاکی می­باشد که از اینرو مطالعه ای جهت بررسی تاثیر ان پی کی (نیتروژن، فسفر و پتاس) روی گل حسرت انجام گرفت.

واژگان کلیدی: کود-ان پی کی- عملکرد- گل حسرت

موداد و روش­ها

این مطالعه طی سال­های 95-94 در دانشگاه فردوسی مشهد روی سوخ­های جمع آوری شده از رویشگاه­های اطراف مشهد انجام شد. نمونه­ها قبل از کاشت با قارچکش ضدعفونی و در جای خشک وخنک نگهداری شدند. آزمایش بصورت فاکتوریل بر مبنای طرح کامل تصادفی با 3 سطح نیتروژن(صفر،60 و 120 کیلوگرم درهکتار)، 3 سطح فسفر(صفر،30 و 60 کیلوگرم درهکتار)  و 3 سطح پتاسیم(صفر،40 و 80 کیلوگرم درهکتار) با 3 تکرار انجام شد. منابع ان پی کی از کودهای اوره، سوپر فسفات و سولفات پتاسیم تامین شدند. اعمال تیمار کودی ان پی کی بدین صورت انجام شد که  فسفر و پتاسیم در دو مرحله(همزمان با کاشت و آغاز رشد رویشی) نیتروژن در سه مرحله( همزمان با کاشت، آغاز رشد رویشی و یک ماه بعد از رشد رویشی) استفاده شدند. پس از خشک شدن برگ­ها از هر تیمار 3 تکرار از خاک خارج شده و جهت آزمایشات مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده­ها توسط نرم افزار JMP8 در سطح 5درصد انجام شد.

نتایج

بررسی سطوح مختلف نیتروژن بر میانگین برخی صفات نشان داد تیمار 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشترین و تیمار شاهد کمترین عملکرد را نشان دادند. اثرات متقابل سه­گانه تیمارهای مختلف کودی(ان پی کی) روی صفات مورد بررسی نشان داد  تیمار شاهد(عدم کاربرد کود) کمترین عملکرد را داشته است و تیمارهای 40:60:60-  80:60:60 و 40:60:120 کیلوگرم ان پی کی(ازت،فسفر و پتاس) بالاترین عملکرد را از نظر یکسری خصوصیات مورد بررسی داشتند.

بحث

استفاده از کودهای شیمیایی در گونه وحشی گل حسرت باعث افزایش عملکرد رشد رویشی و صفات زینتی این گیاه شد. گیاهان سوخ دار نسبت به سایر گیاهان باغی و زراعی بدلیل ریشه کم عمق و عدم وجود ریشه­های فرعی به کمبود عناصر غذایی بویژه عناصر غیرمتحرک حساسیت بیشتری دارند و به تغذیه و کوددهی بیشتری نیاز دارند. طی آزمایش صورت گرفته کاربرد سطوح متوسط کودی(60کیلوگرم در هکتار نیتروژن) و (40کیلوگرم در هکتار پتاسیم) نتایج بهتری داشتند و سطوح بالا نسبت به عدم استفاده از کود نتایج بهتری داشتند. سطح بالای کودهای ان پی کی نسبت به سطح متوسط آن کاهش در عملکرد یکسری صفات نشان دادند. از اینرو استفاده زیاد از کودهای شیمیایی به دلیل تخریب عناصر موجود در خاک باعث کاهش حاصلخیزی خاک می­شود. طی مطالعه ای که در سال 2012 روی گیاه گل حسرت  با سطوح مختلف ان پی کی انجام شده بود مشخص شد سطوح کودی متوسط(200:67:150میلی گرم در لیتر)  نسبت به سطوح بالا( 260:75:200میلی گرم در لیتر) افزایش عملکر بیشتری نشان دادند. همچنین طی نتایج آزمایشات sargsyan مشخص شد نسبت متعادل عناصر غذایی ماکرو و میکرو باعث افزایش عملکرد گیاه می­شود. طبق نتایجی که از مطالعه عزیزی و همکاران بدست آمد مشخص شد استفاده از کود اوره باعث افزاش تعداد و وزن کپسول در دانه بوته می­گردد. استفاده از کود فسفر در بالاترین سطح در این تحقیق بیشترین بازدهی رویشی و عملکرد را نشان داد و استفاده از این کود رشد زایشی را افزایش و سوخ­ها قویتری تولید می­کند. در آزمایشات دیگری نیز افزایش قطر گل گیاهان پیازی با استفاده از کودهای ان پی کی مشخص شد. استفاده از کودهای شیمیایی با تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه باعث افزایش عملکرد کمی و مورفولوژیکی می­شود. نیتروژن و فسفر با نقشی که در ساختار سلول دارند اهمیت بالایی جهت تقسیمات سلولی و طویل شدن سلول­ها می­شوند و از اینرو برای افزایش عرض و طول برگ موثر هستند(پارمر2000،لهری2011). طی این مطالعه(بیات و همکاران،1396) استفاده ازکودهای شیمیایی در مقایسه با شاهد رنگدانه­های فتوسنتزی را افزایش داد. رنگدانه­های فتوسنتزی با افزایش مود ذخیره ای اندازه و وزن سوخ را تحت تاثیر قرار می­دهند. طبق این نتایج استفاده از سطوح متوسط کودهای ان پی کی نتایج مطلوبی برای رشد و عملکرد گیاه به دنبال دارد.

 

تاثیر کودهای ان پی کی بر گیاهان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *