خانه » تاثیر عناصر میکرو و ماکرو بر عملکرد انگور

تاثیر عناصر میکرو و ماکرو بر عملکرد انگور

تغذیه بهینه یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش باردهی و خصوصیات کمی و کیفی انگور است. استفاده درست ازعناصر میکرو و ماکرو در کنار توسعه رشد گیاه، کارایی کود را افزایش  و موجب صرفه جویی در مصرف کود می­شود. جهت بررسی اثر عناصر میکرو و ماکرو بر ویژگی­های کمی و کیفی انگور تحقیقی 2ساله در قزوین انجام گرفت که شامل8تیمار در 3 تکرار و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی بود. طبق نتایج بدست آمده تمامی خصوصیا ت مورد بررسی در این تحقیق بین تمامی تیمارهای اعمال شده با عناصر میکرو و ماکرو اختلاف معنی دار با شاهد نشان دادند. مصرف عناصر میکرو به ویژه گوگرد و ماکرو(پتاسیم) برای افزایش عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی انگور ضروری است.

مقدمه

نقش تغذیه و  عناصر میکرو و ماکرو روی محصولات زیادی برسی شده است. تغذیه مناسب یکی از عوامل بسیار مهم در باردهی و خصوصیات کمی و کیفی انگور است که باعث افزایش عملکرد محصول می­شود. عناصر نقش­های متفاوتی در واکنش­های فیزیولوژیکی انگور به عهده دارند که بیشترین تاثیر این عناصر بر متابولیت­های حاصل از فتوسنتز است .محلولپاشی عناصر میکرو و ماکرو در افزایش عملکرد و کیفیت انگور و مصرف بهینه کودها نقش بسزایی دارند. تغذیه در طول رشد و پس از برداشت محصول موجب افزایش مقدار عناصر در گیاه می­شود. مقدار و نسبت عناصر میکرو و ماکرو بر کیفیت و کمیت میوه انگور تاثیر دارد. در مورد نقش اوره در انگور نتایج متفاوتی بدست آمده است، درخت دراوایل بهار از نیتروژن ذخیره ای تغذیه می­کند و در طول مدت رشد با محلولپاشی اوره، نیتروژن مورد نیاز گیاه تامین می­شود. محلولپاشی اوره نسبت به خاک مصرف آن 4برابر کارایی دارد .نیتروژن اسیدیته میوه و تعداد حبه در خوشه را تحت تاثیر قرار می­دهد. پتاسیم با نقشی که در فتوسنتز و فعال کردن بسیاری از آنزیم­ها دارد تعداد خوشه و تعداد حبه در خوشه را افزایش می­دهد .پتاسیم موجود در برگ باعث افزایش اندازه میوه می­شود. محلول­پاشی سولفات روی یک هفته قبل از باز شدن گل­ها و زمان تمام گل باعث افزایش تشکیل میوه؛ تعداد و وزن خوشه و میزان محصول می­شود. طی مطالعه که در  سال 2001 روی عناصر بر، روی و اوره(عناصر میکرو  ماکرو) انجام گرفت مشخص شد عنصر روی نسبت به بور تاثیر بیشتری روی تشکیل میوه دارد.

مواد و روش­ها

این آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در قزوین انجام شد.. تیمارها شامل عناصر میکرو و ماکرو به صورت:

1-نیتروژن و فسفر2- نیتروژن، فسفر وپتاسیم 3- نیتروژن، فسفر، پتاسیم ، گوگرد 4- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد و منگنز 5- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز و روی 6- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روی و آهن7- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز،روی ،آهن و مس 8- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز،روی ،آهن، مس و بور بودند.

کوددهی خاکی برای عناصر فسفر، پتاسیم و گوگرد ابتدای بهار، عناصر میکرو و نیتروژن قبل از گلدهی و با شروع فصل رشد انجام گرفت. نمونه برداری خاک هم از دو عمق30-0 و 60- 30 سانتی متری انجام شد.

 

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده طی این مطالعه عملکرد میوه در هکتار، در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد از تیمار8 یعنی ترکیب عناصر میکرو و ماکرو(نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز،روی ،آهن، مس و بور) بدست آمد.

بیشترین میانگین وزن خوشه مربوط به تیمار 6(نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز روی و آهن) و7(نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز،روی ،آهن و مس) بود. بالاترین وزن حبه از تیمار 4(نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد و منگنز) به دست آمد. میانگین طول خوشه تیمار 8 (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز،روی ،آهن، مس و بور) از بقیه تیمارها بالاتر بود. بیشترین میزان قطر حبه مربوط به تیمار 6(نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز روی و آهن) بود.

تیمارهای ترکیب عناصر میکرو و ماکرو(4،7 و8) بالاترین بازارپسندی  و کیفیت ظاهری را نشان دادند.

بیشترین درصد قند از تیمار 4(نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد و منگنز) و تیمار 7(نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز،روی ،آهن و مس) بدست آمد ولی از نظر اسیدیته بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود نداشت.

مطالعه ای روی شرایط تغذیه ای باغات انگور در سال 1379 توسط ملکوتی و همکاران انجام گرفت که مشخص کرد پایین بودن عملکرد باغات مربوط به عدم مصرف درست کودها، بالا بودن pH، آهکی بودن خاک و بیکربنات موجود در آب آبیاری است که با متعادل کردن مصرف کود میزان محصول و کیفیت آن افزیش پیدا می­کند.

 

نتیجه گیری کلی

برای افزایش کمیت و کیفیت محصول و سلامت جامعه استفاده درست ازعناصرمیکرو و ماکرو بویژه گوگرد و پتاسیم نقش بسیار مهمی دارد، از اینرو مصرف کودهای شیمیایی با توجه به آزمون خاک در باغات انگور بسیار ضروری و مهم است.

 

تاثیر عناصر میکرو و ماکرو بر عملکرد انگور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *